Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn/gotówki na cele Świątyni
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy Świątyni dostępny jest pod adresem internetowym https://www.sztukadotyku.eu/, prowadzony jest przez 4Universe Sp. z o.o. (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, przy ul. Czereśniowa 1, kod pocztowy 305-520, NIP: 123 151 48 34

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn/gotówki na cele statutowe Świątyni, której misją jest działalność edukacyjna i przekazywanie wiedzy w tematyce medytacji, sztuki dotyku, masaży, powięzi i zdrowego traktowania ciała, seksualności i czerpania przyjemności, komunikacji granic i potrzeb oraz panteizmu.
Definicje:

1. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sztukadotyku.eu

2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu
3. „Darczyńca” – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca wpłaty.
4. „Darowizna” – środki finansowe przekazane przez Darczyńcę na rzecz Serwisu w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
5. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Darczyńca przekazuje Darowiznę na wsparcie misji Świątyni
2. Darczyńca może dokonać wpłaty wybranej kwoty darowizny/gotówki bezpośrednio dla Duchownego Misjonarza, Solki
3. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie internetowej Serwisu lub dowolną wybraną kwotę gotówką.
4. Darowizny wykorzystane będą na działania zgodne z misją Świątyni oraz cele statutowe Związku Wyznaniowego „Wyznawcy Słońca” określone w statucie zamieszczonym na stronie internetowej https://wyznawcyslonca.ws/pliki/statut.pdf
5. Z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia umowy darowizny.
7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
§ 3.
REKLAMACJE
1. Darczyńca ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przekazanej Darowizny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: leila.uszas@yahoo.com
2. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji
§ 4.
DANE OSOBOWE
1. Serwis jest administratorem danych osobowych Darczyńców i przetwarza dane osobowe ww celu niezbędnym do wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności https://www.sztukadotyku.eu/polityka-prywatnosci/.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2022 roku.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
3. Serwis może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, aktualne wersje Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie będą udostępniane na stronie Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.