Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn/gotówki na cele Świątyni …………………
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy Świątyni ……………..dostępny pod adresem internetowym https://www………………………./, prowadzony jest przez ………………… (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w …………………, przy ………….., kod pocztowy ……………….., NIP: ………………….
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn/gotówki na cele statutowe Świątyni ……………………, której misją jest działalność edukacyjna i przekazywanie wiedzy w tematyce medytacji, …………………….., oraz panteizmu.
Definicje:
1. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www……………………..
2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu
3. „Darczyńca” – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca wpłaty.
4. „Darowizna” – środki finansowe przekazane przez Darczyńcę na rzecz Serwisu w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
5. usługa: ……………………- internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Darczyńcą a Serwisem.
6. „………………„ – podmiot świadczący Usługę …………………. siedzibą w ………………………………….., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………………………..
7. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Darczyńca przekazuje Darowiznę na wsparcie misji Świątyni ………………..
2. Darczyńca może dokonać wpłaty wybranej kwoty darowizny/gotówki bezpośrednio dla Duchownego Misjonarza, Solki………………………………….
3. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie internetowej Serwisu lub dowolną wybraną kwotę gotówką.
4. Darowizny wykorzystane będą na działania zgodne z misją Świątyni ……………………………a oraz cele statutowe Związku Wyznaniowego „Wyznawcy Słońca” określone w statucie zamieszczonym na stronie internetowej https://wyznawcyslonca.ws/pliki/statut.pdf
5. Z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia umowy darowizny.
7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
§ 3.
REKLAMACJE
1. Darczyńca ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przekazanej Darowizny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………………
2. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji
§ 4.
DANE OSOBOWE
1. Serwis jest administratorem danych osobowych Darczyńców i przetwarza dane osobowe ww celu niezbędnym do wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności https://www……………………../polityka-prywatnosci/.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu ………………………… 202.. roku.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
3. Serwis może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, aktualne wersje Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie będą udostępniane na stronie Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Regulamin przekazywania darowizn internetowych na cele Świątyni …………………
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy Świątyni ……………..dostępny pod adresem internetowym https://www………………………./, prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Zgorzelec (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Tylicach, przy Tylice 12, kod pocztowy 59-900, NIP: 6152044354.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na cele statutowe Świątyni ……………………, której misją jest działalność edukacyjna i przekazywanie wiedzy w tematyce medytacji, …………………….., oraz panteizmu.
Definicje:
1. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www……………………..
2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu
3. „Darczyńca” – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca wpłaty.
4. „Darowizna” – środki finansowe przekazane przez Darczyńcę na rzecz Serwisu w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
5. usługa: ……………………- internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Darczyńcą a Serwisem.
6. „………………„ – podmiot świadczący Usługę …………………. siedzibą w ………………………………….., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………………………..
7. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Darczyńca przekazuje Darowiznę na wsparcie misji Świątyni ………………..
2. Darczyńca może dokonać wpłaty wybranej kwoty darowizny korzystając z Usługi ………………………. udostępnionej na stronie internetowej Serwisu.
3. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie internetowej Serwisu lub dowolną wybraną kwotę elektronicznie lub gotówką.
4. Darowizny wykorzystane będą na działania zgodne z misją Świątyni ……………………………a oraz cele statutowe Związku Wyznaniowego „Wyznawcy Słońca” określone w statucie zamieszczonym na stronie internetowej https://wyznawcyslonca.ws/pliki/statut.pdf
5. Z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia umowy darowizny.
6. Darowizny elektroniczne są obsługiwane przez operatora płatności firmę ……………………..za pośrednictwem serwisu https://www……………………../.
7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
§ 3.
REKLAMACJE
1. Darczyńca ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przekazanej Darowizny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………………
2. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji
§ 4.
DANE OSOBOWE
1. Serwis jest administratorem danych osobowych Darczyńców i przetwarza dane osobowe ww celu niezbędnym do wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności https://www……………………../polityka-prywatnosci/.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu ………………………… 202.. roku.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
3. Serwis może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, aktualne wersje Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie będą udostępniane na stronie Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.